Badania satysfakcji pracowników

Badanie satysfakcji jest jednym z podstawowych narzędzi HR dostarczającym zarządom podstawowej wiedzy o pracownikach, ich oczekiwaniach, poziomie satysfakcji oraz czynnikach powodujących dyskomfort.

Badania satysfakcji pracowników - HPS

W ujęciu strategicznym celem badania satysfakcji pracowników jest rozwój organizacji oraz osiąganie przez nią celów biznesowych poprzez świadome zarządzanie procesami wewnętrznymi oraz zasobami ludzkimi, tak, aby kreować miejsce pracy, w którym spotykają się indywidualne motywy pracownika oraz biznesowe potrzeby firmy. Badanie opinii pozwala na identyfikację słabych i mocnych stron funkcjonowania organizacji na podstawie tego, jak postrzegają ją pracownicy. Rezultatem badania jest diagnoza aktualnego poziomu satysfakcji pracowników, identyfikacja przyczyn zjawisk niepożądanych, a dzięki analizie uzyskanych w badaniu informacji możliwe jest określenie zakresu niezbędnej interwencji. Zaplanowanie na tej podstawie i realizacja działań naprawczych, prowadzi do zwiększenia efektywności funkcjonowania organizacji oraz pozwala na konsekwentne realizowanie jej misji i celów.

Sygnały świadczące o tym, że należy przeprowadzić badanie satysfakcji pracowników:

  wysoki wskaźnik rotacji pracowników,
  planowane zmiany na poziomie struktury organizacji,
  zmiana strategii firmy,
  zmiany wizji i misji organizacji,
  konieczność weryfikacji skuteczności aktualnie stosowanych rozwiązań.

Korzyści z wdrożenia projektu:

  informacja na temat nastrojów pracowniczych – poziomu satysfakcji z poszczególnych obszarów funkcjonowania pracownika w organizacji,
  informacja na temat stosunku pracownika do organizacji oraz wykonywanej pracy,
  możliwość eliminowania zagrożeń wynikających z obniżonej motywacji pracowników,
  zwiększenie efektywności funkcjonowania organizacji.

Przebieg projektu

1

Szczegółowa analiza strategii biznesowej organizacji

2

Identyfikacja kluczowych czynników wpływających na realizację procesów HRM

3

Identyfikacja krytycznych obszarów efektywności pracowników

4

Opracowanie strategii HRM – począwszy od procesu planowania zatrudnienia, poprzez standardy rekrutacyjne, systemy ocen pracowniczych, ich powiązanie z polityką szkoleniową, systemem motywacyjnym, programami rozwojowymi aż po optymalizację i restrukturyzację zatrudnienia

5

Opracowanie planu wdrożenia poszczególnych elementów strategii z uwzględnieniem wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia firmy oraz ryzk związanych z implementacją strategii HRM

6

Zakończenie fazy kreacyjnej, rozpoczęcie etapu wdrożenia