Opis stanowisk pracy

Opis ten należy do kluczowych narzędzi organizacji pracy w przedsiębiorstwie. Zapewniamy rzetelne podejście do opracowania opisów stanowisk pracy, ich przemyślana i spójna konstrukcja wspierają realizację strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.

Opis stanowisk pracy - HPS

Warto wdrożyć projekt, gdy występuje jedno lub więcej z poniższych:

  w organizacji brak lub są niespójne opisy stanowisk pracy (np. część stanowisk opisana przy pomocy opisów, część przy pomocy zakresów czynności, dla część brak jakiejkolwiek charakterystyki),
  zachodzą zmiany w przebiegu procesów biznesowych wewnątrz lub/i na zewnątrz organizacji,
  zachodzą zmiany na poziomie strategii biznesowej organizacji oraz związana z tym konieczność zmiany strategii i narzędzi HRM,
  zachodzą zmiany wizji i misji organizacji,
  brak kompleksowych rozwiązań w zakresie HR,
  zachodzi konieczność zoptymalizowanie działań HR, zwiększenia efektywności procesów personalnych.

Korzyści z wdrożenia projektu:

✓   dla pracowników – jasny przekaz jakie wymagania są stawiane na zajmowanych przez nich stanowiskach oraz wg jakich kryteriów oceniania jest ich praca,
✓   dla organizacji – opisy stanowisk pracy stanowią podstawę spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi, w którym kompetencje pracowników traktowane są, jako zasób, który można oszacować, rozwijać i wykorzystać do osiągania celów strategicznych pracowników. Co ważne – opisy stanowisk są punktem wyjścia do wdrożenia wszystkich pozostałych elementów zarządzania kompetencjami. Dzięki opisom stanowisk pracy mamy wytyczne do:
-   oceny okresowej
-   systemu szkoleń
-   rekrutacji i selekcji
-   programu adaptacji pracowników
-   ścieżek karier pracowniczych

Przebieg projektu: