Systemy zarządzania kompetencjami

Kompetencje zawodowe mogą być czynnikiem integrującym większość procesów HR, a także podstawą polityki personalnej skoncentrowanej na osiąganiu postawionych celów biznesowych, opartej na mierzalnych wskaźnikach, umożliwiających precyzyjne planowanie działań oraz rozliczanie ich efektywności.

Systemy zarzadzania kompetencjami - HPS - Doradztwo HR
Na modelu kompetencji możemy oprzeć m.in. procesy rekrutacji i selekcji, oceny pracowników, szkoleń i rozwoju, zarządzania karierą i talentami. Ponadto kompetencje mogą być powiązane z systemami motywacyjnymi oraz wspierać projektowanie efektywnych struktur organizacyjnych, czy też przeprowadzanie programów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W zależności od potrzeb i poziomu rozwoju organizacji proponujemy opracowanie od podstaw modelu ‘szytego na miarę’ – adekwatnego do strategii biznesowej organizacji, jej misji, wizji, promowanych wartości, kultury organizacyjnej oraz kierunku budowy przewagi konkurencyjnej. Zakres współpracy może dotyczyć również modyfikacji i optymalizacji już funkcjonującego u Klienta modelu kompetencji, który nie jest wystarczająco efektywny i nie spełnia prawidłowo swojej funkcji.

Pełne wdrożenie systemu zarządzania kompetencjami pracowników obejmuje:

✓   opracowanie modelu kompetencji
✓   opisanie stanowisk pracy
✓   opracowanie założeń do oceny okresowej
✓   opracowanie założeń do zarządzania systemem szkoleń
✓   opracowanie założeń do systemu rekrutacji i selekcji
✓   opracowanie założeń do programów rozwojowych (ścieżek kariery, zarządzania talentami)

Jednocześnie możliwe jest wdrożenie początkowo jednego z elementów zarządzania kompetencjami – np. opisów stanowisk, czy oceny okresowej.

Warto wdrożyć projekt, gdy:

✓   brak jest spójności pomiędzy poszczególnymi obszarami polityki HR,
✓   brak jest kompleksowych rozwiązań w zakresie HR,
✓   konieczne jest zoptymalizowanie działań HR, zwiększenia efektywności procesów personalnych,
✓   istnieje potrzeba powiązania celów strategicznych organizacji z realizowaną polityką personalną,
✓   zachodzi konieczność wprowadzenia w organizacji rozwiązań zorientowanych na pomiar efektywności podejmowanych działań.

Korzyści - wdrożenie narzędzi, które:

✓   wprost wynikają ze strategii firmy i są zorientowane na zapewnienie zasobów ludzkich posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji postawionej strategii,
✓   opierają się na mierzalnych wskaźnikach (kompetencjach), zgodnych z misją wizją i systemem wartości i kulturą organizacyjną firmy, a także przyjętymi kierunkami budowania przewagi konkurencyjnej,
✓   są spójne i kompleksowe - dostarczają rozwiązań i narzędzi od momentu zatrudnienia, poprzez motywowanie i rozwój pracownika,
✓   angażuje w proces planowania i rozwoju kompetencji nie tylko HR i menedżerów, ale również samych pracowników, oddając im odpowiedzialność za własny rozwój.

Przebieg wdrożenia: